Welcome to get paid to write fake reviews


הרב הראשי לישראל

הרב הראשי לישראל
עם רב השכונה
הרב הראשי לישראל
עם רב השכונה

הרב הראשי מניח
את אבן הפינה


הרב הראשי ורב השכונה
עם רב בית הכנסת
הספרדי

הרב הראשי חותם
על מגילת היסוד

מגילת היסוד

המגרש בו ייבנה
בעז"ה בית הכנסת

המגרש בו ייבנה
בעז"ה בית הכנסת

הרב עמיאל שטרנברג
ראש ישיבת הר המור
חותם על מגילת היסוד

ראש העיר חותם
על מגילת היסוד